Filtr 

 • W grudniu otrzymali?my wyniki Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego, w którym nasza szko?a wzi??a udzia?. Dwoje uczniów zdoby?o w nim wyró?nienia i otrzyma?o dyplomy „Eksperta ortografii”. S? to: Barbara Pawluk z kl...
 • ?WI?TUJEMY BO?E NARODZENIE

  W poniedzia?ek tu? przed ?wi?tami odby?a si? uroczysto?? bo?onarodzeniowa dla wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych go?ci. Przybyli na ni? rodzice, dziadkowie, a tak?e zast?pca wójta - pan Krzysztof Skórzewski i diakon z para...
 • Konkurs - ?ycie ?w.Jana Paw?a II

  W grudniu 2015 roku, odby? si? konkurs dla klas IV- VI, dotycz?cy ?ycia ?w. Jana Paw?a II. Uczestnicy konkursu- 10 osób, /który przebiega? w dwóch etapach/, musieli wykaza? si? niema?? wiedz?, na temat wa?nych wydarze? z ?ycia naszego...
 • DZIECI POMAGAJ? DZIECIOM

  W dniach 7 – 20 grudnia Samorz?d Uczniowski przeprowadzi? akcj? „Ka?dy mo?e zosta? Miko?ajem”. Zbierano s?odycze, odzie?, zabawki i w?asnor?cznie wykonane ozdoby. Dzieci otworzy?y swoje serca i ch?tnie podzieli?y si? w?asnymi rzeczami....
 • SPOTKANIE Z OLE?NICKIM POET? - JERZYM WOLDA?SKIM

  Po raz trzeci w historii naszej szko?y odby?o si? spotkanie z rodzimym poet? Jerzym Wolda?skim. Pan Jerzy przyby? do nas w pi?tek 18 grudnia. W poetyckiej uczcie wzi?li udzia? uczniowie klas IV – VI, którzy przygotowali dla szanownego go?cia...
 • Dnia 18 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 0a zaprezentowali nasz? szko?? w XXI Mi?dzygminnym Przegl?dzie Grup Kol?dniczych "Pastora?ka". Jest to cykliczny konkurs, który stwarza wszystkim ch?tnym artystom i amatorom wyj?tkow? okazj? do prezentacji ...
 • Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia tradycyjnie odby? si? w naszej szkole konkurs plastyczny. Wp?yn??o bardzo du?o prac wykonanych ró?nymi technikami. Wszystkie zas?ugiwa?y na uwag? i trudno by?o wybra? te najlepsze. Komisja konkursowa zwraca?a uwag? ...
 • SPOTKANIE Z MISTRZEM W KLASACH IA I IB

  W dniu 11.12.2015 r. w ramach programu Ma?y Mistrz mieli?my zaszczyt go?ci? srebrnego medalist? Paw?a Ra?d?. Sportowiec ten zdoby? II miejsce w wio?larstwie lekkim podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r. ...
 • HO HO HOO !!! - MIKO?AJ Z WIZYT? W NASZEJ SZKOLE

  W dniach 7-8 grudnia ?wi?towali?my miko?ajki. By? prawdziwy ?w. Miko?aj, ?nie?ynki, mnóstwo ma?ych Miko?ajków oraz … upragnione prezenty. I?cie ?wi?teczna, weso?a atmosfera udzieli?a si? wszystkim. ...
 • ZABAWA ANDRZEJKOWA

  26 listopada odby?a si? zabawa andrzejkowa dla wszystkich uczniów naszej szko?y. Przy d?wi?kach zró?nicowanej muzyki ka?dy bawi? si? znakomicie. Oprócz ta?ców by?y tradycyjne wró?by, m.in. lanie wosku i ciekawe losy do...
 • PRZED OBLICZEM CZARNEJ MADONNY

  24 listopada ch?tni uczniowie z klas III – VI udali si? na Jasn? Gór?. Wyjazd zorganizowa?a pani Dorota Lemiech – wychowawczyni szóstoklasistów.Do Cz?stochowy wjechali?my w pe?nym s?o?cu i cudownej bieli – powita?a...
 • W SZKLANYM ?WIECIE

  W czwartek 19.11.2015r. dzieci z klas Ia i Ib mia?y okazj? odwiedzi? Fabryk? Bombek „Szklany ?wiat” w Kro?nicach. Podczas pobytu uczniowie zobaczyli, jak powstaje bombka i w jaki sposób si? j? dekoruje. Aby przybli?y? dzieciom form? w...
 • W dniu 19.11.2015 r. odby?y si? Mistrzostwa Gminy Ole?nica w minikoszykówce dziewcz?t i ch?opców w Soko?owicach. Nasza szko?a wyst?pi?a po raz pierwszy od bardzo dawna, gdy? wcze?niej nie by?o ani sali gimnastycznej, ani wystarczaj?cej ilo...
 • PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE POEZJI LWOWSKIEJ

  17 listopada Gabrysia Wajerowska zdoby?a I miejsce w jubileuszowym X Ole?nickim Konkursie Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara organizowanym przez Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Gimnazjum nr 2. Swoj? pi?kn? interpretacj? „Ko...
 • Gabrysia Wajerowska z klasy IV zdoby?a I miejsce w jubileuszowym X Ole?nickim Konkursie Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara, który odby? si? 17 listopada w sali konferencyjnej Ole?nickiej Biblioteki Publicznej. Swoj? pi?kn? int...
 • ?WI?TUJEMY NIEPODLEG?O??

  „Warto si? czasem zas?ucha? w wiatru granie, szum ga??zi, listopadów przemijanie... „ ?wi?to Niepodleg?o?ci, które wszyscy Polacy obchodz? 11 listopada na pami?tk? odzyskania wolno?ci i pa?stwowo?ci, my w naszej szkole ...
 • DRUGIE SPOTKANIE Z MUZYK?

  W dniu 5.11.2015r. dzieci z klas „0” i I uczestniczy?y w drugim spotkaniu z muzyk?. Tym razem przyjecha?o do nas dwóch muzyków, którzy przywie?li g?ównego bohatera tego spotkania – KONTRABAS - najwi?kszy i...
 • UROCZYSTO?? PASOWANIA NA UCZNIA

  „?lubuj? by? dobrym uczniem, dba? o dobre imi? szko?y, uczy? si? pilnie i by? dobrym koleg?. Swym zachowaniem i nauk? b?d? sprawia? rado?? rodzicom i nauczycielom” - te s?owa wypowiedzieli uczniowie z klas Ia i Ib. 29 pa?dziernika uczniowie k...
 • Halloween w naszej szkole

  28 pa?dziernika odby? si? w naszej szkole konkurs na Halloween.W tym roku zosta? podzielony na 2 kategorie: najciekawszy wypiek i naj?adniejsza dynia. Jury mia?o trudne zadanie, gdy? przyniesionych prac by?o a? 67, a ka?da wykonana niezwykle precyzyjne i ...
 • W dniach 10 i 24.10.2015r. odby?y si? kwesty uliczne zorganizowane przez ZR PCK w Ole?nicy. Uczniowie naszej szko?y licznie wzi?li w nich udzia?. Celem kwesty by?a zbiórka ?rodków finansowych na rzecz dzieci potrzebuj?cych, b?d?cych w trud...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW