Zakres działania

Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy jest szkołą publiczną, działającą w oparciu o przepisu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy przy ulicy 11-go Listopada 24.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu – 50-951 Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1.

Na podstawie uchwały Nr XXVI/170/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005r. przekształcono z dniem 1 września 2005r. Szkołę Podstawową w Boguszycach z siedzibą w Spalicach 49 w Szkołę Podstawową Gminy Oleśnica w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ulicy Wileńskiej 32a.

• Nauka w szkole trwa: 1 rok przygotowanie przedszkolne - oddział „0” : 3 lata edukacja wczesnoszkolna - klasy I – III : 3 lata edukacja szkolne - klasy IV – VI.

• Szkoła jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

• Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej, przewidzianej w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej.

• W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności.

• Ukończenie szkoły umożliwia podjęcie dalszego kształcenia w gimnazjum.

• Celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia i wprowadzanie go w życie społeczne.

• Proces edukacyjny Szkoły realizowany jest na podstawie:

    - Szkolnego Planu Nauczania,

    - Szkolnego Programu Wychowawczego,

    - Programu Profilaktyki Szkolnej.