Filtr 

 • XXX Mi?dzynarodowy Bieg Uliczny o Memoria? Bogus?awa Psujka

  20.09.2014r. odby? si? XXX Mi?dzynarodowy Bieg Uliczny o Memoria? Bogus?awa Psujka. Na starcie stan?li uczniowie ze wszystkich szkó? podstawowych z Ole?nicy i gminy Ole?nica. Zawodnicy z kl. III – VI mieli do pokonania dystans 1km, natomi...
 • Turniej Pi?ki No?nej Dziewcz?t

  06.09.2014r. z okazji otwarcia sali gimnastycznej przy naszej szkole odby? si? Turniej Pi?ki No?nej Dziewcz?t o Puchar Wójta Gminy Ole?nica. Do rywalizacji przyst?pi?o tylko 6 szkó? gminnych. Na murawie da?o si? zauwa?y? dziewczynki tren...
 • ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  Pierwszego wrze?nia rado?nie zabrzmia? dzwonek, który obwie?ci? pocz?tek roku szkolnego 2014/2015. Dyrektor szko?y Jan Leszek Rybia?ek serdecznie powita? wszystkich uczniów, licznie przyby?ych rodziców, a tak?e grono pedagogiczne...
 • INFORMACJA

  DYREKTOR SZKO?Y PODSTAWOWEJ GMINY OLE?NICA W OLE?NICY INFORMUJE, ?E ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 01.09.2014 r. GODZ. 08.10 KURSY AUTOBUSÓW: RANNY - JAK W ROKU SZKOLNYM: ODJAZD DO DOMU - GODZ - 9.45 ...
 • ?EGNAJ, SZKO?O, WITAJCIE, WAKACJE !!!

  Po dziesi?ciu miesi?cach ci??kiej pracy nadszed? czas podsumowa? i po?egnania ze szko??. Na uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2010/2011 w Szkole Podstawowej Gminy Ole?nica w Ole?nicy przybyli wszyscy uczniowie, wielu rodziców oraz nauczyciele. ...
 • Jak co roku uczniowie klasy VI wraz z rodzicami przygotowali bal na zako?czenie szko?y podstawowej. Uroczysto?? rozpocz??a si? od tradycyjnego poloneza zata?czonego przez absolwentów pod czujnym okiem pani Marty Skorek, która zaj??a si? cho...
 • DZIE? LAUREATA

  24 czerwca po raz drugi w naszej szkole odby?a si? uroczysto?? wr?czenia statuetek dla najlepszych z najlepszych. Na oscarow? gal?, oprócz uczniów i nauczycieli, licznie przybyli rodzice....
 • Dzie? Sportu

  Dnia 17.06.2014 roku odby? si? w naszej szkole Dzie? Sportu. Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach i trzech kategoriach wiekowych - prezentacja klasy, rywalizacja metod? stacyjn? i wy?cigi rz?dów. Najlepszy taneczno – wokalny talent p...
 • Wyprawa po z?oto

  13 czerwca, w szcz??liwy pi?tek, uczniowie naszej szko?y wraz z paniami Ol? Mróz, Ol? Waliszek i Monik? ?liwi?sk? wybrali si? na wycieczk? do Z?otego Stoku. Na pocz?tku by?o zwiedzanie ?redniowiecznego Parku Techniki, w którym znajduj? si? ...
 • W przyjaznym kr?gu z Kalin? Jerzykowsk? i zakochan? sow?

  Nasza szko?a w??czy?a si? w dolno?l?sk? akcj? „Z ksi??k? na walizkach”, której celem jest propagowanie czytelnictwa w?ród m?odego pokolenia. Kilkoro uczniów z naszej szko?y wraz z pani? Monik? ?liwi?ska wzi??o udzia? w spo...
 • Dzie? Dziecka z ?ab?dziami

  Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szko?y wraz z nauczycielami wybrali si? na wycieczk? do Arboretum Le?nego im. Profesora S. Bia?oboka w Stradomii. Mimo niezbyt sprzyjaj?cej pogody uda?o si? obejrze? najbardziej unikatowe ro?liny, jak np. metasekwoj?...
 • 27.05.2014r. w trójboju lekkoatletycznym rywalizowa?y klasy I i II. Po podsumowaniu rywalizacji z biegu na 60 m, rzutu pi?eczk? palantow? i skoku w dal klasa I z naszej szko?y zaj??a III miejsce, a klasa II – IV miejsce. 29.05.2014 roku w tr&...
 • PRZE?AJE WE WSZECH?WI?TEM

  23.05.2014 roku odby?y si? zawody w biegach prze?ajowych we Wszech?wietem. Nasza szko?a osi?gn??a wielki sukces zdobywaj?c II miejsce w ca?ej Gminie Ole?nica, otrzymuj?c Puchar Dyrektora GOKu. ...
 • Spotkanie z aktork?

  W dniu 20 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej Gminy Ole?nica, odby?o si? spotkanie uczniów kl. IV-VI, z aktork? teatru Capitol we Wroc?awiu, p. Magdalen? Wojnarowsk?. Jest to kontynuacja cyklu spotka? z lud?mi, wykonuj?cymi ciekawe zawody. Wcze?niej...
 • SREBRO W POWIECIE

  Dnia 15.05.2014 nasze z?ote dziewcz?ta reprezentowa?y Gmin? Ole?nica na szczeblu powiatowym, gdzie zmierzy?y si? z gospodyniami z Bierutowa. Inne Gminy prawdopodobnie z powodu niesprzyjaj?cej pogody nie stawi?y si?, wi?c rozegra?y?my tylko jeden mecz. ...
 • 12 i 15 maja uczniowie naszej szko?y zwiedzali rezerwat „Ptaków wodnych” w Su?owie ko?o Milicza. Wycieczki odby?y si? w ramach realizowanego przez szko?? projektu ekologicznego WANiR. Milicki park krajobrazowy zwiedzali?my bryczkami. ...
 • O EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ WIEMY DUUUU?O!!!

  Uczniowie naszej szko?y: Bogusia Marczewska, Patrycja Czech, Patryk Wajerowski i Szymon ?liwi?ski zdobyli dru?ynowo I miejsce i tytu? laureata w konkursie z okazji 10-lecia uczestnictwa Polski w UE, zorganizowanym przez Gimnazjum Gminy Ole?nica. W konkure...
 • Z?OTE DZIEWCZYNY, BR?ZOWI CH?OPCY!!!

  Dnia 06.05.2014 roku odby?y si? zawody w pi?k? no?n? dziewcz?t w Smolnej. Nasz? szko?? reprezentowa?y: Wiktoria Barzycka, Ma?gorzata Wrzaszczak, Bogumi?a Marczewska, Karolina Mateusiak, Klaudia Mochocka, Urszula B?ach, Katarzyna Hejnik i Marcelina Malinow...
 • 22 kwietnia obchodzony jest „?wiatowy Dzie? Ziemi”. W wielu krajach od 1970r., w Polsce od 1990 r. W bie??cym roku dzie? ten ?wi?towali?my pod has?em „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. Uczniowie z kl.VI pod kierunkiem El?biety R...
 • W ?rod? 16 kwietnia dzieci z grupy teatralnej „Weso?e Dzieciaki” zaprezentowa?y przedstawienie wielkanocno-wiosenne pt. „Dyngusiarze przyszli”. Zgromadzonych widzów przywita? przewodnicz?cy szko?y Szymon ?liwi?ski. M?odzi ak...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW