Filtr 

  • WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO

    14 kwietnia na terenie powstaj?cego Zak?adu Zagospodarowania Odpadów Olszowa odby?o si? wr?czenie nagród finalistom konkursu wiedzy ekologicznej. Organizatorem konkursu by?a, dzia?aj?ca w imieniu „INWESTOR-K?PNO” Sp. z o. o., nie...
  • DRZWI OTWARTE

    25 marca otworzyli?my swoje drzwi przed rodzicami i przysz?ymi uczniami. W oficjalnej cz??ci uroczysto?ci pan dyrektor Jan Leszek Rybia?ek opowiedzia? o szkole, nowej hali sportowej, która ju? wkrótce zostanie oddana do u?ytku, a tak?e o suk...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW