Filtr 

 • WYCIECZKA DO ZAMKU GRODNO I SZTOLNI WALIMSKICH

    15 pa?dziernika wyruszyli?my na wycieczk? w okolice Zagórza ?l?skiego. Pogoda nawet nam dopisa?a. Ole?nic? ?egnali?my w deszczu, ale gdy dojechali?my na miejsce, przesta?o pada?. Zacz?li?my od spaceru w kierunku zapory na rzece Bystrzycy...
 • ?wi?to edukacji

  Z okazji ?wi?ta Edukacji Narodowej odby?a si? akademia dla uczniów, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obs?ugi oraz zaproszonych emerytowanych nauczycieli. Po raz pierwszy na szkoln? uroczysto?? wykorzystali?my now? sal? gi...
 • Wycieczka do Humanitarium

  W poniedzia?ek 12 pa?dziernika uczniowie klasy II wybrali si? na wycieczk? do parku rozrywki edukacyjnej ,, Ogrody Do?wiadcze?. Humanitarium”, gdzie przedstawiana jest obecnie wystawa po?wi?cona optyce ,, ?wiate?ko i oko”. Wystawa ta prze...
 • Spotkanie z muzyk?

  W dniu 08.10.2015 dzieci z grup 0b, Ia i Ib mia?y pierwsze spotkanie z muzyk?. Tematem spotkania by?o „bezpiecze?stwo na drodze i w sytuacjach kryzysowych”. Go??mi byli pani Monika Malec i pan Tomasz Kolbuszewski. Ca?emu spotkaniu towarzysz...
 • 1.10.2015 dwie klasy pierwsze odwiedzi?y Gospodarstwo Agroturystyczne „EKOSTYL”. Gospodarze, którzy nas tam ugo?cili, czyli Pa?stwo Iwona i Janusz ?liczni, przygotowali dla nas mnóstwo atrakcji. Mi?dzy innymi dzieci spotka?y si? ...
 • DZIE? CH?OPAKA

  Z okazji Dnia Ch?opaka Samorz?d Uczniowski wraz z pani? Dorot? Lemiech zorganizowa? konkurs „Ch?opak na 102”. Wzi?li w nim udzia? reprezentanci klas I – VI: - Adam Komosa – kl. ...
 • GMINNE BIEGI PRZE?AJOWE

  W dniu 30.09.2015 r. odby?y si? jesienne biegi prze?ajowe we Wszech?wi?tem. Do tegorocznych biegów zg?osi?o si? ok. 300 uczniów reprezentuj?cych wszystkie szko?y podstawowe z gminy Ole?nica. W nieco ch?odny dzie? dzieci wykaza?y si? ogromnym...
 • Sprz?tanie ?wiata 2015

  „Wyprawa - poprawa” - pod takim has?em ruszy?a ju? po raz 22. akcja „Sprz?tania ?wiata – Polska”. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracali?my uwag? na rol?, jak? ka?dy z nas mo?e odegra? w tworzeniu i funkcjonowaniu ...
 • BIEGAMY I WYGRYWAMY

  19.09.2015r. odby? si? XXXI Bieg o Memoria? Bogus?awa Psujka. Dzieci klas III - VI rywalizowa?y na dystansie 1km, natomiast dzieci z klasy I i II mia?y do pokonania 200m. Nasz? szko?? reprezentowa?o 23 uczniów. Najwi?kszy sukces osi?gn??a Magdalena...
 • EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W BOGUSZYCACH

  18 wrze?nia klasy IV – VI uda?y si? wraz z paniami Dorot? Lemiech i Monika ?liwi?sk? do ?wietlicy wiejskiej w Boguszycach. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pani so?tys Jadwiga Bodo i jej córka Monika Ma?ob?cka z pomoc? GOK – u ...
 • WYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO

  11 wrze?nia odby?y si? wybory do Samorz?du Uczniowskiego. Ka?dy z uczniów z klas I – VI otrzyma? kart? do g?osowania, na której widnia?y nazwiska kandydatów. Wyborca móg? zaznaczy? tylko jednego kandydata, po czym wrzuca...
 • Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016

  Pierwszego wrze?nia rado?nie zabrzmia? pierwszy dzwonek, który obwie?ci? pocz?tek roku szkolnego 2015/2016. Dyrektor szko?y Jan Leszek Rybia?ek serdecznie powita? wszystkich uczniów, licznie przyby?ych rodziców, a tak?e grono ped...
 • ...
 • ...
 • Po dziesi?ciu miesi?cach ci??kiej pracy nadszed? czas podsumowa? i po?egnania ze szko??. Na uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015 przybyli wszyscy uczniowie, wielu rodziców, nauczyciele, a tak?e zaproszeni go?cie: Wójt Gminy Ole?ni...
 • 24 czerwca 2015 Jak co roku uczniowie klasy VI wraz z rodzicami przygotowali bal na zako?czenie szko?y podstawowej. Uroczysto?? rozpocz??a si? od tradycyjnego poloneza zata?czonego przez absolwentów pod czujnym okiem pani El?biety Rosiak, kt&oa...
 • DZIE? LAUREATA

  24 czerwca po raz trzeci w naszej szkole odby?a si? uroczysto?? wr?czenia statuetek dla najlepszych z najlepszych. Na oscarow? gal?, oprócz uczniów i nauczycieli, licznie przybyli rodzice. Akademi? poprowadzi?y Joanna ?liwi?ska i Nikola Zale...
 • ZBIERAJ MAKULATUR?, RATUJ KONIE !

  Szko?a nasza kontynuuje ogólnopolsk? akcj? organizowan? przez Klubu Gaja „Zbieraj makulatur?, ratuj konie”. Dbaj?c o ?rodowisko ratujemy jednocze?nie konie przeznaczone na rze?. Uratowane zwierz?ta s? wykorzystywane w hipoterapii prz...
 • DZIE? SPORTU

  W dniu 22 czerwca 2015 odby? si? w naszej szkole Dzie? Sportu. Uczniowie wraz z wychowawc? i rodzicami mieli za zadanie przygotowa? prezentacj? klasy, tj. stroje, transparenty, has?a, piosenki. Wszyscy wypadli znakomicie, lecz miejsca na podium by?y tylko...
 • Na to pytanie poety W?adys?awa Be?zy mo?emy odpowiedzie? twierdz?co, bo przecie? wiedz? zdobyli?my spaceruj?c po Wawelu. W po?owie czerwca bowiem, w wakacyjnych nastrojach (oceny ju? prawie wystawione) udali?my si? na wycieczk? do dawnej stolicy Polski &n...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW