Filtr 

 • SPOTKANIE Z DINOZAURAMI

  W dniu 03.06.2015 dwie grupy z oddzia?u przedszkolnego uda?y si? do Parku Dinozaurów. Tam czeka?o na nas moc wra?e?. Dzi?ki przewodnikowi poznali?my ?ycie na Ziemi przed milionami lat. Przespacerowali?my si? w?ród wymar?ych gatunków d...
 • Dzie? Dziecka w Aquaparku we Wroc?awiu

  1 czerwca wszystkim kojarzy si? jednoznacznie - Dzie? Dziecka. W wielu miastach odbywaj? si? zabawy i festyny przygotowane specjalnie dla najm?odszych. W ten dzie? nawet doro?li chc? poczu? si? jak dzieci i bawi? si? razem ze swoimi pociechami. To wyj?tko...
 • 22 maja w SP Nr 6 odby?a si? „NOC PRZYRODNIKÓW”. Uczniowie z naszej szko?y po raz trzeci brali w niej udzia?. Zaj?cia prowadzili studenci i naukowcy Uniwersytetu Wroc?awskiego. Uczestnicy zapoznali si? z migracj? w ?wiecie zwi...
 • Maj oczarowuje nas t?cz? barw, zapachem kwitn?cych bzów, urod? tulipanów, konwalii, niezapominajek. Dlatego, w tym najpi?kniejszym miesi?cu w roku, postanowiono zorganizowa? konkurs recytatorski po?wi?cony kwiatom. Na zaproszenie odpowiedz...
 • W dniach 13 i 20 maja dwie grupy Oa i Ob odby?y wycieczk? do Fabryki Czekolady. Jak na prawdziw? fabryk? przysta?o, dzieci otrzyma?y stroje ochronne: czepki oraz buty, dopiero wtedy mog?y wkroczy? do minizak?adu produkcyjnego....
 • NIEZAPOMINAJKOWA POCZTA

  15 maja obchodzili?my Dzie? Polskiej Niezapominajki. Jest to ?wi?to promuj?ce walory polskiej przyrody, jej ró?norodno?? biologiczn?, ale tak?e jest to dzie?, w którym w szczególny sposób pami?tamy o bliskich i wa?nych dla nas ...
 • 11 maja nasza szko?a rozbrzmia?a muzyk?. Go?cili?my bowiem uczniów z Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Ole?nicy. Towarzyszyli im opiekunowie - nauczyciele gry na instrumencie: Danuta Jab?o?ska, Beata Kurdybacha , Marcin...
 • CZYTAMY NAJM?ODSZYM

  4 maja mia?a miejsce kolejna ods?ona projektu „Czytamy najm?odszy”. Tym razem pierwszoklasistom czytali uczniowie klasy pi?tej. Przygotowali oni z podzia?em na role legend? o Pia?cie. Ca?o?? wzbogacona by?a obrazem – Kacper Pytkiewicz wy...
 • PROJEKT EKOLOGICZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI

  W dniach 15.04. - 04.05. 2015 r. SPGO i GGO realizowa?y projekt ekologiczny " Dzie? Ziemi". Gimnazjali?ci wykonali prezentacj? multimedialn? na temat zagro?e? dla ?rodowiska spowodowanych dzia?alno?ci? cz?owieka oraz sposobów ekologiczneg...
 • W czwartek 30 kwietnia dzieci z grupy O b samodzielnie przygotowa?y wiosenne ?niadanie. Przynios?y do szko?y potrzebne produkty. Przedszkolaki zanim przyst?pi?y do dzia?ania, przygotowa?y swoje stanowiska, umy?y r?czki, poniewa? dobrze znaj? zasady bezpi...
 • RAZEM DLA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  W naszej w dniach 13-30 IV 2015 r. realizowany by? pod opiek? pa?: Bo?eny Kuli, Moniki ?liwi?skiej i Doroty Lemiech, projekt po?wi?cony Konstytucji 3 maja. Uczniowie kl. VI, pracuj?c w grupach, wykonali prezentacj? multimedialn? na temat historii uchwa...
 • W SZRANKACH Z ZAWODNIKAMI OLE?NICA OUTLAWS

  28 kwietnia go?cili?my dru?yn? futbolu ameryka?skiego Ole?nica Outlaws. Zi?ci?y si? marzenia niejednego ucznia – prawdziwy strój futbolisty, pi?ka, zmagania na boisku. Trener Tomasz St?pie? przybli?y? dzieciom zasady gry, opowiedzia? o s...
 • PRZEDSZKOLAKI Z ODWIEDZINAMI W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W OLE?NICY

  23.04.2015 dzieci z grupy 0 „a” i 0 „b” odwiedzi?y Bibliotek? Pedagogiczn? w Ole?nicy. Uczestniczy?y tam w warsztatach na temat konia, gdy? by? on g?ównym bohaterem spotkania. Najpierw dzieci utworzy?y poci?g, który s...
 • 22 kwietnia obchodzony jest „?wiatowy Dzie? Ziemi”. W wielu krajach od 1970r., w Polsce od 1990 r. W bie??cym roku dzie? ten ?wi?towali?my pod has?em „Z energi? zmie?my ?ród?a”. Uczniowie z kl.IV-VI pod kierunkiem El?biety ...
 • Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosn?. Celem tego dnia jest promowanie postaw ekologicznych w spo?ecze?stwach poszczególnych krajów. Dzie? Ziemi ma u?wiadomi? m?odym mieszka?com , jak kruchy jest ekosystem ziemi ora...
 • Spotkania z lud?mi wykonuj?cymi ciekawe zawody

  W dniu 22 kwietnia 2015 roku, w Szkole Podstawowej Gminy Ole?nica, odby?o si? spotkanie re?ysera i producenta filmowego p. Arkadiusza Wojnarowskiego, z uczniami klas III- VI....
 • Konkurs plastyczny na naj?adniejsz? ozdob? wielkanocn?

  Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych odby? si? w naszej szkole konkurs plastyczny na naj?adniejsz? ozdob? wielkanocn?. Du?ym zaanga?owaniem wykazali si? uczniowie klas 0-III, którzy wykonali wiele ciekawych oryginalnych prac....
 • BY? DOBRYM JAK CHLEB

  28 marca w naszej szkole zapachnia?o ?wie?utkim chlebem… i tym z piekarni, i tym pieczonym w domu. Dzie? by? nietypowy, bo znale?li?my si? w szkole w sobot? (odpracowywali?my 5 stycznia) i w dodatku uczestniczyli?my w niezwyk?ej lekcji o niezwyk?ym...
 • WYCIECZKA DO ZAGRODY ZAJ?CZKA WIELKANOCNEGO

  Dnia 26 marca dwie klasy 0 „a” i 0„b” wybra?y si? na wycieczk? do Sulistrowiczek, do Zagrody Zaj?czka Wielkanocnego. Na miejscu dzieci wzi??y udzia? w ciekawych warsztatach plastycznych oraz wspólnych zabawach na powietr...
 • WITAMY W NASZEJ SZKOLE! - DRZWI OTWARTE

  26 marca w godzinach popo?udniowych nasz szko?a otworzy?a swoje drzwi przed przysz?ymi uczniami i ich rodzicami. Grono pedagogiczne i uczniowie przygotowali dla go?ci mnóstwo atrakcji. Na pocz?tku uroczysto?ci klasa III zaprezentowa?a przedstaw...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW