Filtr 

 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  W dniach 23 – 25 marca odby?y si? w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. ?wiczenia duchowe poprowadzi? w tym roku ksi?dz Ryszard Kamyk. Przez dwa dni ksi?dz g?osi? nauki w szkole. Mówi? o nauce Chrystusa pos?uguj?c si? wieloma cytatami ...
 •   W dniu 25 marca uczniowie z ko?a teatralnego „Weso?e dzieciaki” wzi?li udzia? w X Powiatowym Przegl?dzie Teatralnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Ole?nicy. Dzieciaki zaprezentowa?y przedstawienie pt. &bd...
 • W niedziel? 22 marca uczniowie klasy trzeciej po raz kolejny zaprezentowali nasz? szko?? na XVIII Przegl?dzie Zwyczajów i Obrz?dów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek” organizowanym przez Gminny O?rodek Kultury. Dzieci przygo...
 • KONKURS RECYTATORSKI KLAS 0-3

  W dniu 17.03.2015 w naszej szkole odby? si? konkurs recytatorski pt. „Wiersze o wio?nie”. W konkursie wzi??o udzia? 24 uczestników z klas 0-3. Wszyscy zmierzyli si? z wierszami o ró?nym stopniu trudno?ci, ka?dy chcia? wy...
 • ?WI?TO KOBIET Z PANI? WIOSN?

  W poniedzia?ek 9 marca uroczy?cie obchodzili?my w naszej szkole ?wi?to Kobiet. Tradycyjnie odby? si? z tej okazji konkurs "Dziewczyna na 102", w którym wzi??y udzia? reprezentantki poszczególnych klas: Nikola Krzy?ewska (oddzia...
 • Mi?dzyszkolny Konkurs Mitologiczny

  Uczniowie klas IV -VI wzi?li udzia? w III edycji Mi?dzyszkolnego Konkursu Mitologicznego zorganizowanego przez Zespó? Szkó? Urszula?skich we Wroc?awiu. 27 lutego odby? si? etap szkolny, w którym swoj? wiedz? o wierzeniach staro?ytnych...
 • DZIE? J?ZYKA OJCZYSTEGO

  25 lutego nasza szko?a wraz z Gimnazjum Gminy Ole?nica ?wi?towa?a Dzie? J?zyka Ojczystego. W auli gimnazjum odby?y si? uroczyste obchody, na które zosta?y zaproszone reprezentacje wszystkich szkó? podstawowych w gminie. Celem uroczysto?ci by...
 • „A teatr jest po to, ?eby wszystko by?o inne ni? dot?d.” (Joanna Kulmowa) 24 lutego 2015 r. nasi uczniowie wzi?li udzia? w etapie miejsko-gminnym XIV Powiatowego Konkursu Humanistycznego dla Szkó? Podstawowych „W?drówki ...
 • Jak co roku nasza szko?a bra?a udzia? w Dolno?l?skim Konkursie Recytatorskim "Pegazik". Tu? przed feriami zimowymi odby?y si? eliminacje szkolne, w których uczestniczy?o czterna?cioro uczniów z klas IV - VI. Recytatorzy prezen...
 • KONKURS ORTOGRAFICZNY "PISZEMY POPRAWNIE"

  Ortografia we wspó?czesnym, skomputeryzowanym ?wiecie staje si? pi?t? achillesow? wielu osób. Dlatego tak wa?na jest dba?o?? nie tylko o to, co piszemy, ale te? , jak piszemy. W naszej szkole staramy si? dba? o pi?kno j?zyka polskiego, wyko...
 • ZAWODY W MINIPI?K? SIATKOW?

  W dniach 11 i 18 lutego w naszej szkole odby?y si? zawody w minipi?k? siatkow? klas V. Na pocz?tek do rywalizacji oprócz gospodarzy zg?osi?y si? reprezentacje ch?opców szkó? podstawowych ze Smolnej, Soko?owic i Ligoty Polskiej. Ni...
 • HEJ, ZAPUSTY! HEJ, ZABAWA!

  Jak co roku nasza szko?a uroczy?cie ?wi?towa?a ostatki. 16 lutego odby?a si? zabawa karnawa?owa, któr? poprowadzi?a pani Gosia Zakrzewska. Uczestniczy?y w niej dzieci z klas I -VI. Aby tradycji karnawa?owej sta?o si? zado??, prawie wszyscy ...
 • 12 lutego w oddzia?ach przedszkolnych naszej placówki odby? si? bal karnawa?owy. By? to dzie? niezwyk?y, od paru tygodni s?ycha? by?o, kto si? w co przebierze. Jest to atrakcja, na któr? dzieci czekaj? z du?? niecierpliwo?ci?, poniewa? d...
 • MOC ?YCZE? DLA BABCI I DZIADKA

  Ka?dego roku o tej samej porze, go?cimy w naszej szkole kochane babcie i dziadków, aby uczci? ich ?wi?to. Za ich trud i znoje, za trosk? i opiek? jak? otaczaj? swoje wnucz?ta, m?odsi uczniowie naszej szko?y przygotowali program artystyczny. W ty...
 • W dniu 15 stycznia 2015 r. w oddzia?ach 0a i 0b naszej szko?y odby?o si? uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki zaprezentowa?y wierszyki, inscenizacj? oraz improwizacj? ruchow? do piosenek. Zaproszeni go?cie, czyli babcie i d...
 • "S?ODKIE ?WI?TA"

  Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia uczniowie wszystkich klas naszej szko?y wzi?li udzia? w zbiórce s?odyczy dla wychowanków Domu Dziecka w Bierutowie. Dzieci by?y bardzo zaanga?owane w podarki od serca. Zebrane w du?ej ilo?ci s?odycze zaw...
 • Szkolny konkurs plastyczny pt. "POSTA? ?W. MIKO?AJA"

  W bie??cym roku szkolnym zorganizowany zosta? konkurs plastyczny pt. ”POSTA? ?W. MIKO?AJA", przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I - III. Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach by?o: rozwijanie dz...
 • POMAGAMY DZIECIOM NIEPE?NOSPRAWNYM

  Okres ?wi?t Bo?ego Narodzenia to niezwyk?y czas, w którym otwieramy swoje serca i staramy si? pomaga? wszystkim potrzebuj?cym. Nasza szko?a w tym roku wspar?a dzieci niepe?nosprawne z Zak?adu Opieku?czo - Leczniczego dla Dzieci im. Jana Paw?a II w...
 • Dnia 19 grudnia uczniowie klasy trzeciej po raz kolejny zaprezentowali nasz? szko?? w XX Mi?dzygminnym Przegl?dzie Grup Kol?dniczych "Pastora?ka". Jest to cykliczny konkurs, który stwarza wszystkim ch?...
 • Jase?ka

  Bo?e Narodzenie to najbardziej rodzinne i ciep?e ?wi?ta. To czas magiczny przepe?niony rado?ci? i mi?o?ci?. Zarówno dzieci, jak i doro?li z niecierpliwo?ci? oczekuj? ich nadej?cia. 18 grudnia w klimat ?wi?teczny wprowadzi?y nasz? szko?? jase?ka...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW