Filtr 

 • ?ladami ?w. Miko?aja (wycieczka do Z?otego Stoku)

  11 grudnia klasy 0a i 0b wraz z wychowawczyniami: p. Ewelin? Kemb?owsk? i p. Agat? Cie?li?sk?, wybra?y si? na poszukiwanie ?w. Miko?aja do magicznego miejsca, jakim jest s?ynna Kopalnia Z?ota w Z?otym Stoku. Wszystko zacz??o si? o godzinie 8.00, kied...
 • KONKURS PI?KNEGO CZYTANIA DLA KLAS IV -VI

  "Kto czyta ksi??ki, ?yje podwójnie" - powiedzia? kiedy? Umberto Eco. I rzeczywi?cie tak jest - czytanie rozwija nasz? wyobra?ni?, zdolno?ci, umiej?tno?ci i poszerza horyzonty. A do tego, gdy czyta si? g?o?no i chce si? zainteresowa? s?u...
 • ZAPRASZAMY DO UDZIA?U W ?WI?TECZNYM KONKURSIE POLANGLO!

      Szczegó?y konkursu! ...
 • Przedszkolaki bawi? si? na andrzejkach

  W czwartek 27 listopada na dzieci z oddzia?ów przedszkolnych Szko?y Podstawowej Gminy Ole?nica czeka?y liczne atrakcje. W tym dniu, z okazji obchodów andrzejek, zorganizowana zosta?a przez nauczycieli tradycyjna zabawa. Tradycyjna &ndash...
 • Dzie? Pluszowego Misia

  26 listopada Pluszowy Mi? by? g?ównym bohaterem naszej szko?y. Grupy 0a i 0b przygotowa?y krótki program na temat najukocha?szego pluszaka na ?wiecie. W pierwszej cz??ci dzieci deklamowa?y wierszyki, od?piewa?y piosenk?, a starsza kole?...
 • ZABAWA ANDRZEJKOWA KLAS I - VI

  26 listopada uczniowie naszej szko?y brali udzia? w zabawie andrzejkowej, a tak dok?adnie w prawdziwej, profesjonalnie poprowadzonej dyskotece. Zorganizowa? j? jeden z rodziców - pan Piotr Dzieszuk, czyli... znany w naszym regionie DJ Polomski. ...
 • Jemy zdrowo i kolorowo

  Wiedza o przyrz?dzaniu zdrowych i smacznych potraw potrzebna jest wszystkim, tak?e pierwszaczkom. Po?ywienie bowiem dostarcza organizmowi ludzkiemu wielu sk?adników od?ywczych, które musz? wej?? do codziennego jad?ospisu ka?dego z nas. Dobr...
 • JESIENNE INSPIRACJE

  W listopadzie odby? si? konkurs na prac? przestrzenn? wykonan? z jesiennych darów lasu i ogrodu. Konkurs zosta? zorganizowany przez Samorz?d Uczniowski z opiekunk? Monik? ?liwi?sk?. Wzi??o w nim udzia? ponad czterdziestu uczestników, g?&oacu...
 • Dnia 13.11.2014r. odby?o si? spotkanie przedszkolaków z policjantami. Dotyczy?o ono g?ównie bezpiecze?stwa dzieci na drogach. Uczniowie ju? na samym pocz?tku zadawali ogromn? ilo?? pyta? zwi?zanych z codzienn? prac? policjanta. Zaprosz...
 • ?WI?TO NIEPODLEG?O?CI

  Z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci odby? si? w naszej szkole uroczysty apel. Przygotowa?a go klasa V wraz z paniami: Lucyn? Kollinger, Ew? St?pie? - W?uczkowsk? i Barbar? Mrowick?. Dzi?ki ciekawej inscenizacji uczniowie mog...
 • UROCZYSTO?? PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

  W dniu 06.11.2014 w naszej szkole odby?a si? po raz pierwszy uroczysto?? pasowania na przedszkolaka. Wzi??y w niej udzia? dwa oddzia?y przedszkolne: grupa A - prowadzona przez pani? Agat? Cie?li?sk? i grupa B - prowadzona przez pani? Ewelin? Kemb?owsk?...
 • Pasowanie na ucznia

  Pierwszoklasi?ci z naszej szko?y s? ju? pe?noprawnymi uczniami. 28 pa?dziernika odby?o si? uroczyste pasowanie na ucznia. To by? wyj?tkowy dzie?. Elegancko ubrani uczniowie prezentowali si? bardzo wytwornie. Po cz??ci artystycznej nast?pi?a cz??? oficj...
 • Najciekawszy wypiek na Halloween

  31 pa?dziernika odby? si? w naszej szkole konkurs na najciekawszy wypiek na Halloween. Jury mia?o bardzo ci??kie zadanie. S?odko?ci by?y niezwykle pomys?owe, a tak?e wykonane z wielk? precyzj?, co nie u?atwi?o pracy komisji. Po burzliwej naradzie zosta?a...
 • Wycieczka do gospodarstwa rolnego i stadniny koni

  Uczniowie oddzia?ów przedszkolnych wzi?li udzia? w dydaktycznej wycieczce do gospodarstwa rolnego i stadniny koni. W dniu 22 pa?dziernika, chocia? deszcz la? jak z cebra, "zerówkowicze" wraz ze swoimi wychowawczyniami udali si...
 • 16 pa?dziernika odby?a si? wycieczka do O?rodka Kultury Le?nej w Go?uchowie. Pani Dorota Lemiech zorganizowa?a j? g?ównie dla pi?toklasistów, którzy w ubieg?ym  roku szkolnym zdobyli  Nagrod? Wójta  dla najleps...
 • Wielk? atrakcj? w pa?dzierniku w naszej szkole by?y dwa zagubione bociany. Spacerowa?y wokó? budynku szkolnego, podchodzi?y bardzo blisko dzieci. By?y g?odne, wi?c próbowali?my je karmi? mi?sem drobiowym. Powiadomili?my Stra? Miejsk? pros...
 • ?WI?TO EDUKACJI NARODOWEJ

  14 pa?dziernika w ?wi?to Edukacji Narodowej odby?a si? uroczysta akademia, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko?y oraz zaproszeni go?cie: emerytowani nauczyciele i radny gminy Ole?nica, pan Jacenty Kawecki....
 • Gminne Biegi Prze?ajowe we Wszech?wi?tem

  W dniu 01.10.2014r. 63 uczniów naszej szko?y uczestniczy?o w Gminnych Biegach Prze?ajowych we Wszech?wi?tem. Dla dzieci urodzonych w roku 2004 i m?odszych by? przygotowany dystans 400m, natomiast dla dzieci starszych z roczników 2002 i ...
 • Ch?opak na 102

  Uczniowie naszej szko?y ?wietnie si? bawili z okazji Dnia Ch?opaka, który by? obchodzony tradycyjnie w dniu 30 wrze?nia. Samorz?d Uczniowski przygotowa? konkurs na zdobycie tytu?u "Ch?opaka na 102". Z ka?dej klasy wytypowano po jednym...
 • Nasi uczniowie na Festiwalu Nauki

  W dniu 24.09.2014r.uczniowie klas IV-VI mogli poczu? si? jak prawdziwi studenci, uczestniczyli bowiem w niecodziennych zaj?ciach na Politechnice Wroc?awskiej. Spo?ród licznych atrakcji na Festiwalu Nauki obejrzeli m.in. pokaz pt. „Fenom...


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW