W dniach 10 i 24.10.2015r. odby?y si? kwesty uliczne zorganizowane przez ZR PCK w Ole?nicy. Uczniowie naszej szko?y licznie wzi?li w nich udzia?. Celem kwesty by?a zbiórka ?rodków finansowych na rzecz dzieci potrzebuj?cych, b?d?cych w trudnej sytuacji materialnej.
 Wolontariusze ze Szko?y Podstawowej Gminy Ole?nica w Ole?nicy z opiekunem El?biet? Rosiak od wielu lat bior? czynny udzia? w akcjach charytatywnych organizowanych przez PCK.
 

Galeria


El?bieta Rosiak
 

 

  

 
 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW