?WI?TUJEMY NIEPODLEG?O??
„Warto si? czasem zas?ucha?
w wiatru granie, szum ga??zi,
listopadów przemijanie... „


?wi?to Niepodleg?o?ci, które wszyscy Polacy obchodz? 11 listopada na pami?tk? odzyskania wolno?ci i pa?stwowo?ci, my w naszej szkole uczcili?my 9 XI uroczystym apelem. Zosta? on przygotowany przez klas? VI pod opiek? p. Bo?eny Kuli.
By?o to widowisko s?owno-muzyczne, na które sk?ada?a si? poezja, pie?ni patriotyczne oraz teksty przedstawiaj?ce sytuacj? naszego kraju w czasie zaborów. Jednak najwi?kszy nacisk po?o?ono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodzi? z inicjatyw? walki za ojczyzn?. Przypomniano najwa?niejsze zrywy powsta?cze oraz sytuacj? Polski w czasie I wojny ?wiatowej i wydarzenia listopadowych dni roku 1918. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoli?y zrozumie? rozterki i uczucia walcz?cych o niepodleg?o??.

Apel wzbogaca?a prezentacja multimedialna oraz film z zasobów IPN o polskich symbolach narodowych. W cz??ci ko?cowej apelu pan dyrektor wyg?osi? przemówienie, w którym przypomnia? znaczenie wydarze? z roku 1918 oraz zwróci? uwag? na szacunek do tradycji, symboli narodowych oraz wag? wolno?ci, któr? mamy dzisiaj.

 
Galeria


Bo?ena Kula
 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW