PRZED OBLICZEM CZARNEJ MADONNY

24 listopada ch?tni uczniowie z klas III – VI udali si? na Jasn? Gór?. Wyjazd zorganizowa?a pani Dorota Lemiech – wychowawczyni szóstoklasistów.
Do Cz?stochowy wjechali?my w pe?nym s?o?cu i cudownej bieli – powita?a nas zima, ale ch?odu nie czuli?my, bo atmosfera by?a bardzo gor?ca i radosna.

Zwiedzanie rozpocz?li?my od Muzeum 600-lecia, gdzie przewodnik przybli?y? nam histori? obrazu Czarnej Madonny, utworzenia zakonu Paulinów, którzy opiekuj? si? tym miejscem oraz histori? naszego narodu ?ci?le powi?zan? z dziejami Jasnej Góry. Mogli?my podziwia? przepi?kne „sukienki” Matki Boskiej, m.in. szat? Zawierzenia z bursztynu wykonan? przez cudownie uzdrowionego bursztynnika z Gda?ska - Mariusza Drapikowskiego. Du?e zainteresowanie wzbudzi?y równie? wota ofiarowane przez znanych ludzi, np. kierowc? rajdowego Krzysztofa Ho?owczyca, a tak?e zabytkowe instrumenty muzyczne u?ywane przez cz?onków jasnogórskiej kapeli w XVI w. Nast?pnie udali?my si? na zwiedzanie Bastionu, gdzie uwag? przyku?a „Polonia” – pot??ne malowid?o Antoniego Ta?skiego, przedstawiaj?ce histori? Polski. Zobaczyli?my makiet? obrony Jasnej Góry, wiele ciekawych eksponatów i pami?tki po ofiarach katastrofy smole?skiej. Potem przeszli?my do sali rycerskiej i pi?knie odrestaurowanej bazyliki. O godzinie 13.30 udali?my si? na ods?oni?cie obrazu i msz? ?wi?t?, któr? odprawi? w naszej intencji ks. Andrzej Augustyn. By?o to niesamowite prze?ycie, które na zawsze pozostanie w pami?ci. Po modlitwie przeszli?my jeszcze przez mury obronne, zobaczyli?my jasnogórskie b?onia, zabytkowe stacje Drogi Krzy?owej, a tak?e historyczne armaty. Zwie?czeniem wyprawy by?a wizyta w Skarbcu, gdzie podziwiali?my bogactwo i urod? najcenniejszych wotów. Do domu wracali?my roz?piewani i rado?ni, bo to by? wspania?y, bardzo radosny dzie?.

 

Galeria

 

Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW