ZABAWA ANDRZEJKOWA

26 listopada odby?a si? zabawa andrzejkowa dla wszystkich uczniów naszej szko?y. Przy d?wi?kach zró?nicowanej muzyki ka?dy bawi? si? znakomicie. Oprócz ta?ców by?y tradycyjne wró?by, m.in. lanie wosku i ciekawe losy dotycz?ce przysz?o?ci - przeznaczonego danej osobie zawodu, czy te? m??a lub ?ony.

Ka?da klasa startowa?a równie? w konkursie ta?ca, najlepsze pary zosta?y nagrodzone upominkami. Dzie? po zabawie odby? si? krótki apel, na którym wyró?niono za dobre zachowanie po trzy osoby z ka?dego oddzia?u.


Galeria

 

Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW