UROCZYSTO?? PASOWANIA NA UCZNIA

upnu„?lubuj? by? dobrym uczniem, dba? o dobre imi? szko?y, uczy? si? pilnie i by? dobrym koleg?. Swym zachowaniem i nauk? b?d? sprawia? rado?? rodzicom i nauczycielom” - te s?owa wypowiedzieli uczniowie z klas Ia i Ib.

29 pa?dziernika uczniowie klas pierwszych naszej szko?y z?o?yli uroczyste ?lubowanie. W tym roku pasowano 39 uczniów. Na pami?tk? ka?dy otrzyma? dyplom, a tak?e pierwsz? w ?yciu legitymacj? szkoln?.

W tak wa?nym dla pierwszaków dniu do szko?y przybyli przedstawiciele Gminy Ole?nica, grono pedagogiczne, uczniowie szko?y oraz rodzice, aby by? ?wiadkami niezwyk?ego wydarzenia w ?yciu dzieci. Uczniowie z?o?yli uroczyste ?lubowanie, jak i pokazali cz??? artystyczn?. Pierwszoklasi?ci wspaniale zaprezentowali si? zebranym. ?adnie recytowali wiersze, ?piewali piosenki, ta?czyli.

Po zako?czeniu cz??ci artystycznej pan dyrektor Jan Leszek Rybia?ek dokona? pasowania. Uroczysto?? przebiega?a w podnios?ej i uroczystej atmosferze. Jej bohaterowie byli weseli, ale i zachowali stosown? do powagi sytuacji postaw?. Nie zabrak?o mi?ych niespodzianek - uczniom wr?czono pami?tkowe dyplomy, legitymacje oraz prezenty od zebranych osób.

Po uroczysto?ci ?lubowania odby?o si? "s?odkie" spotkanie w sali, a nast?pnie zabawa w obecno?ci zaproszonych animatorów.

 

Galeria

 

Agata Cie?li?ska
Ewelina Kemb?owska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW