SPOTKANIE Z OLE?NICKIM POET? - JERZYM WOLDA?SKIM

Po raz trzeci w historii naszej szko?y odby?o si? spotkanie z rodzimym poet? Jerzym Wolda?skim.

Pan Jerzy przyby? do nas w pi?tek 18 grudnia. W poetyckiej uczcie wzi?li udzia? uczniowie klas IV – VI, którzy przygotowali dla szanownego go?cia ma?? niespodziank? w formie recytacji kilku jego najnowszych wierszy.

Pan Wolda?ski w trakcie spotkania równie? czyta? w?asne utwory. Ciekawie opowiada? histori? swojego ?ycia i twórczo?ci. Uczniowie przez prawie dwie godziny lekcyjne zadawali mnóstwo ciekawych pyta?, na które poeta z ch?ci? odpowiada?. Dowiedzieli?my si? o tym, jak i kiedy powsta?y pierwsze utwory, sk?d bierze si? natchnienie, o czym pan Wolda?ski lubi pisa?, z kim wspó?pracuje, gdzie mo?na przeczyta? jego poezj? i wiele, wiele innych rzeczy. Nasz go?? rozdawa? autografy, a dla wszystkich uczniów i grona pedagogicznego pozostawi? pami?tk? w formie listu oraz zbioru wybranych wierszy i informacji o swojej dzia?alno?ci artystycznej.

To by?o bardzo mi?e, interesuj?ce spotkanie, które z pewno?ci? zaowocuje zainteresowaniem poezj?.

 

Galeria

Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW