?WI?TUJEMY BO?E NARODZENIE

W poniedzia?ek tu? przed ?wi?tami odby?a si? uroczysto?? bo?onarodzeniowa dla wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych go?ci. Przybyli na ni? rodzice, dziadkowie, a tak?e zast?pca wójta - pan Krzysztof Skórzewski i diakon z parafii NMP Matki Bo?ej Mi?osierdzia – Tomasz Midek. Akademi? poprowadzi?y dziewcz?ta z klasy VI: Joanna ?liwi?ska, Nikola Zalewska oraz Natalia Kubacka.

Na pocz?tku wyst?pi?a Gabrysia Wajerowska z klasy IV, która przenios?a nas w atmosfer? Bo?ego Narodzenia poprzez recytacj? wiersza M. Hemara pt. „Kol?da lwowska”. Za pi?kn? interpretacj? tego utworu Gabrysia zdoby?a w listopadzie I miejsce w X Ole?nickim Konkursie Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara.

Po poetyckim wst?pie rozpocz??y si? jase?ka przygotowane przez pani? katechetk? Urszul? Bujwid i dzieci z klasy II oraz III. Przedstawienie zobrazowa?o histori? narodzenia Chrystusa w Betlejem. Wyst?pili w nim tradycyjnie: Józef, Maryja, pasterze, anio?owie oraz trzej królowie.

Nast?pnie uczennice z klasy IV zaprezentowa?y pastora?k? (?piew i taniec) pod tytu?em "Gore gwiazda". Wprowadzi?y publiczno?? w czas kol?dowania. Znane pie?ni ?piewa? chórek z?o?ony z dziewczyn z klas IV – VI, oczywi?cie widownia z ch?ci? w??cza?a si? w kol?dowanie. Akompaniowa?y panie: Marta Skorek – Hejninger (gitara) i Ewa St?pie? - W?uczkowska (keyboard) oraz uczennice: Kinga Biega?ska (wiolonczela), Joanna ?liwi?ska (akordeon), Gabriela Wajerowska (gitara), Katarzyna ?liwa (gitara). Na koniec uroczysto?ci wyst?pi?y dzieci z oddzia?u „0 a” z programem, który przedstawia?y kilka dni wcze?niej na XXI Mi?dzygminnym Przegl?dzie Grup Kol?dniczych „Pastora?ka”. Maluszki pi?knie ta?czy?y i ?piewa?y pastora?ki w bia?o – czerwonych strojach i miko?ajkowych czapkach.

Akademia zako?czy?a si? ?yczeniami z?o?onymi przez pana dyrektora Jana Leszka Rybia?ka oraz pana wójta Krzysztofa Skórzewskiego.

Po uroczysto?ci odby?o si? rozdanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego oraz szkolnych konkursów: na najpi?kniejsz? ozdob? ?wi?teczn? oraz wiedzy o Janie Pawle II.

Pó?niej wszyscy udali si? na klasowe wigilie, aby wspólnie usi??? do sto?u, zje?? tradycyjne, ?wi?teczne potrawy oraz pokol?dowa?. Szko?a zakwit?a bukietem dobrych ?ycze? zdrowia, szcz??cia, bo?ego b?ogos?awie?stwa i pokoju.

W imieniu uczniów, nauczycieli i pana dyrektora ?yczymy wszystkim samych radosnych chwil, cudownej, rodzinnej atmosfery pe?nej mi?o?ci i wzajemnego zrozumienia oraz spe?nienia marze?. Niech nadchodz?cy rok 2016 obfituje w sukcesy.

 

Galeria

Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW