Dnia 18 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 0a zaprezentowali nasz? szko?? w XXI Mi?dzygminnym Przegl?dzie Grup Kol?dniczych "Pastora?ka". Jest to cykliczny konkurs, który stwarza wszystkim ch?tnym artystom i amatorom wyj?tkow? okazj? do prezentacji bo?onarodzeniowego repertuaru.

Tegoroczne wydarzenie organizowane by?o po raz kolejny przez Gminny O?rodek Kultury w Ole?nicy i odby?o si? w ?wietlicy w Ligocie Polskiej. Na scenie wyst?pi?o dwadzie?cia dziewi?? grup wokalnych i teatralnych z ca?ego powiatu. Nasi uczniowie byli najm?odszymi uczestnikami konkursu.

„Weso?e Dzieciaki” za?piewa?y trzy pastora?ki pt.: „Bosy pastuszek”, „Kol?da ?wietlista” i „Do stajenki”. Oprócz pi?knego wyst?pu wokalnego dzieci zaprezentowa?y krótki uk?ad choreograficzny do piosenki „ O Jezu”. Grupie wokalnej akompaniowa? zespó? muzyczny w sk?adzie: pani Ewa St?pie? - W?uczkowska - syntezator, Wiktoria Dorobia?a- skrzypce, Katarzyna ?liwa- gitara oraz Oskar Dorobia?a - perkusja. Ma?ych artystów ocenia?a rada artystyczna, w sk?ad której weszli aktorzy, muzycy i animatorzy kultury.

Wyst?p przyci?gn?? do ?wietlicy wielu rodziców, a dla naszych najm?odszych uczniów by? niesamowitym prze?yciem i pierwszym wyst?pem w powiatowym konkursie. Po prezentacji wr?czono dzieciakom dyplom za udzia?. Pi?tkowe spotkanie na d?ugo pozostanie w pami?ci szkolnych artystów. Gratulujemy maluszkom pi?knego wyst?pu !

 

Agnieszka Dorobia?a

Galeria

 

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW